BABA MUDIKI VAKAKWIRA MAININI,YOUNG BROTHER SLEEPS
#1 March 4, 6:19 pm
BABA MUDIKI VAKAKWIRA MAININI,YOUNG BROTHER SLEEPS

YOUNG BROTHER SLEEPS WITH BIG BROTHER'S WIFE,BABA MUDIKI KUKWIRA AMAIGURU
 
 
Ndakafumogeza kuseni seni ndokunobata bhazi raMayambara raipfuura nepamusha pedu kuma7 richibva paShurugwi chaipo. Handina zvizhinji
zvandafunga kunze kwekuti dai zvinhu zvanondifambirawo kuHarare mari dzepenjeni yababa Ronia yabuda. Kubva zvavakarohwa nemotokari vari pamudhudhudhu vari pabasa vachibva vangofira ipapo, hapana kana sendi repenjeni randange ndambopiwa. Ndaive ndatopedza gore rese
ndichizvifambira. Pandakapedzisera kuendako muna juni vakange vati ndozodzoka musi wa24 Novhemba zvine nge zvanaka.  Mukudoka kwaro zuva ndainge ndatosvika zvangu muHarare.Ndakabva ndananga kuBudiriro kwaigara babamudiki, munun'ina wababa Ronie. Ndakasvikotambirwa naChenai,kasikana kavo kaive nemakore gumi ako ndakaona kachitamba
muroad. Tapinda mumba ndakawana dangwe ravo Tonde
achangoisa poto yemuriwo pamoto. Babamudiki vakange
vatogara zvavo vachoona TV. Vakataridza kufara
vachindiona.Takwazisana paya ndakazobvunza kuti
mainini mai Tonde vaive vaindepi. Ndakaudzwa kuti vaive vave nesvondo vakaenda kuSouth. Ipapo ndakatarisa babamudiki ndikaona vakanditi ndee mumaziso chaimo. Neniwo ndakabva ndanyemwerera. Mainini vaive vasipo...hela....nhasi
inotorara irimo chete!! Maihwee maihwee zvangu. Ini nababa mudiki taive tiine unfinished dzedu. Rimwe zuva mukoma wavo achiri mupenyu vauya kumusha takasanganidzana panzira kuchangosviba ini ndichibva kutsime. Babamudiki vakabva vanditi mbaaa garo rangu ndokunditi 'Asi maiguruka....tichasangana'.Hatinazve zvakazoitika pakati pedu. Saka nhasi ndiro raive zuva racho matako aisangana pakuyambuka.Ndakaona shasha yonyemwerera nekutambisa kagumbo nekuti....This story continues at
the classified sections in FORUMS under RELATIONSHIPS.Be prepared to musturbate or if you have your partner nearby,read it together because you wont believe what happened HOW it happened.Go to the classified sections now.

All times are GMT. The time now is 6:50 pm.
What is Vibrant Template?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean sodales consectetur eros, sed blandit urna venenatis vitae. Pellentesque hendrerit odio non sapien varius viverra. Maecenas eget eros nibh, non vestibulum lacus. Duis in tortor nec purus mattis sagittis.

Nulla facilisi. Curabitur a lorem augue, ut viverra lectus. Donec nisl velit, eleifend sit amet bibendum vitae, suscipit ut nunc.
YourZim.com  | Zimbabwe's Social Network